De laatste jaren komen steeds meer gebouwen en schuren in het buitengebied leeg te staan. Veel eigenaren gaan op zoek naar een manier om de bestaande bebouwing her te gebruiken. Ook kijken zij naar maatregelen om de sloop te bevorderen. Gebruik maken van een rood-voor-roodregeling kan dan uitkomst bieden. Maar wat houdt deze regeling in en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Inhoud Rood voor Rood

De term ‘Rood voor Rood’ (RvR) komt oorspronkelijk van de kleur dakpan; de huidige gebouwen met ‘dakpannen’ worden gesloopt in ruil voor nieuwe ‘dakpannen’ bij de nieuwbouw. Dus, Rood voor Rood. Deze regeling heeft als doel de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. Dit doel is onder andere te realiseren door de sloop van landschap ontsierende stallen en schuren. Deze maken plaats voor nieuwe in het landschap passende woningen. Uitgangspunt voor de uitvoering van het gemeentelijk rood voor rood beleid is het provinciale uitvoeringskader rood voor rood. De regeling gaat uit van de sloop van een minimum oppervlakte van 850m2, waarvoor ter compensatie een nieuwe woning kan worden gerealiseerd.

Voorwaarden Rood voor Rood

Niet elk erf komt in aanmerking voor de Rood voor Rood regeling. Gemeenten hebben ieder een eigen beleid. Vaak moet minimaal 850 vierkante meter aan gebouwen en schuren worden gesloopt. Ook moet vaak binnen het voormalige bouwvlak een nieuwe woning gebouwd worden. Daarnaast is er vaak sprake van een bestemmingsplanwijziging: de agrarische bestemming moet een woonbestemming krijgen. Pas dan kan een gemeente een extra woning toestaan onder het regime van Rood voor Rood.

Stappen Rood voor Rood regeling

Volgens een aantal vaste stappen komt u tot het definitief slopen van uw schuren of stallen. The Citadel Company begeleidt u bij iedere stap, met uiteindelijk een positieve Rood voor Rood regeling. Onderdelen van onze begeleiding in een Rood voor Rood-traject zijn:

  • Quickscan voor slagingskans van de regeling
  • Het opstellen en verzorgen van de vereiste documenten en onderzoeken voor de bestemmingsplanwijziging.
  • Een financiële onderbouwing van de Rood voor Rood-regeling.
  • Een fiscaal advies over de gevolgen van de Rood voor Rood-regeling.
  • De contacten met de gemeente.
  • Haalbaarheidsonderzoek van bouwlocatie (kosten/ruimte)
  • Inrichtingsplan

Contact

Wilt u mogelijk gebruik maken van een Rood voor Rood regeling en weten of uw plannen haalbaar zijn? Maak dan gebruik van onze kennis van dit proces. Wij kunnen u begeleiden in het totale traject. Vanaf het allereerste contact met de gemeente, het principeverzoek en bestemmingswijziging tot en met het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw.